×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
12.03.2010
Witamy na stronie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowo-turystycznej między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej oraz wszystkimi krajami zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów.
 2. Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Unii Europejskiej i państw zza wschodniej granicy, szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu dzisiejszym naszych państw i narodów; przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki.
 3. Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między naszymi krajami, podmiotami gospodarczymi i osobami; ukazywanie znaczenia tej współpracy i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego.
 4. Inicjowanie i popieranie współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny naszych społeczeństw, pozwalającej tworzyć nowe wartości materialne i duchowe.
 5. Szerokie rozpropagowanie idei europejskiej, propagowanie idei partnerskich relacji między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
 6. Nawiązywanie i rozwijanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi w krajach Unii Europejskiej w celu gromadzenia i wymiany informacji oraz inicjowania i prowadzenia wspólnych działań.
 7. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach społeczno-edukacyjno- kulturalnych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności filantropijnej;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • propagowania i promocji otwartości na obce kultury i ich tradycje;
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie, inicjowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, oświatowych i gospodarczych;
 2. Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;
 3. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami krajów partnerskich;
 4. Udzielanie pomocy środowiskom w nawiązywaniu kontaktów z interesującymi je środowiskami w Unii Europejskiej;
 5. Rozpowszechnianie wiedzy o instytucjach unijnych, zakresie ich kompetencji i uprawnień
 6. Gromadzenie i udostępnianie wszelkich danych dotyczących Unii Europejskiej;
 7. Promowanie wiedzy i umiejętności pracy z programami unijnymi;
 8. Pomoc w poszukaniu informacji i rozwiązywaniu problemów z zakresu tematyki europejskiej;
 9. Organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i periodyków
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30:

STOWARZYSZENIE INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD

25-002 Kielce

ul. Henryka Sienkiewicza 65

(wejście od podwórka)

e-mail: kontakt@siew.org.pl

tel. kom. +48 796548507

Skype: siew_kielce

KRS 0000364727

Zapraszamy do współpracy

Krzysztof Kalita

Prezes Stowarzyszenia

Witamy na stronie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód