×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
30.04.2019
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji POLSKA: bezpieczna przystań

PL / UA / RU

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji "Polska: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w Polsce"

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód  Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Sienkiewicza 65, 25-002 Kielce; przez e-mail: rodo@siew.org.pl 

2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, listownie na adres: Sienkiewicza 65, 25-002 Kielce; przez e-mail: rodo@siew.org.pl 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, celem zgłoszenia swojego udziału w konferencji"Polska: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w Polsce" która odbędzie się w dniu 22.05.2019 r. i jest organizowana w ramach projektu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”;
2) Pani/Pana zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w postaci zdjęcia, wykonanego podczas konferencji, w celach informacyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Okres przechowywania danych osobowych
 Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, jednakże nie dłużej niż do zakończenia projektu realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, o którym mowa w pkt. 3. Po tym terminie Pani/Pana dane nie będą już dłużej przetwarzane, z wyjątkiem listy obecności, która zostanie dołączona do dokumentacji projektowej i przechowywana przez okres wymagany przepisami prawa. 

5. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, jednak zrobimy to tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, który realizuje projekt, o którym mowa w pkt. 3. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, za wyjątkiem danych zamieszczonych na trwałych nośnikach (wydrukowanych w materiałach konferencyjnych);
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: rodo@siew.org.pl 


Пропозиція інформаційна RODO для учасників конференції  "ПОЛЬЩА: безпечна гавань. Можливості для розвитку, легальної роботи та перебування іноземців"

1. Адміністратор особистих даних  
Адміністратором вашої особистої інформації є Товариство Інтеграція Європа - Схід.  Ви можете зв'язатися з адміністратором за адресою: Вул. Сенкевича  65, 25-002; або за електронною поштою rodo@siew.org.pl 

2. Інспектор охорони даних 
З усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та використання прав, пов'язаних з обробкою даних, надсилайте листи за адресою: Сенкевича , 65, 25-002; електронною поштою:  rodo@siew.org.pl 

3. Цілі обробки, а також правова підстава обробки
Юридичною основою обробки ваших персональних даних на підставі  o ст.. 6 частина. 1 літера,  та положення Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року в справі захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і в справі вільного потоку таких даних і скасування директиви 95/46/WE (загальне регулювання захисту даних):
1) Ви добровільно погоджуєтесь на обробку даних персональних,  метою заявити про свою участь в конференції "Polska: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w Polsce" яка відбудеться 22.05.2019 року, і є організована в рамках проекту Свентокшиского Уряду Воєвудського „Підтримка інтеграції іноземців у Свентокшиському воєводстві” фінансується з Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції «Безпечна гавань»;
2) Ви погоджуєтесь на використання, включаючи поширення зображення, у вигляді фотографії, зробленої під час конференції, в інформаційних цілях (art. 81 ust. 1 Закону від 4.02.1994 р. про авторське право і суміжні права)

4. Термін зберігання персональних даних 
Ми Будемо зберігати вашу особисту інформацію до моменту відкликання згоди на її обробку, проте не довше, ніж до закінчення реалізації  проекту реалізованого через Свентокшиський Уряд Воєвудський, в якому йдеться в пункті номер 3. Після цього терміну, ваші дані не будуть більше оброблятися, крім  списку відвідуваності, який буде додано в проектну документацію і зберігатиметься, на термін, встановлений законодавством.

5. Одержувачі даних 
Ваші дані ми можемо передати суб'єктам,  для обробки їх за дорученням адміністратора, але ми зробимо це тільки тоді, коли це буде необхідно.  Державним органам або публічним організаціям, які мають право на отримання цих даних на основі чинного законодавства, наприклад Свентокшиський Уряд Воєвудський, який реалізує даний проект, про нього йдеться в 3 пункті.

6. Права, пов'язані з обробкою персональних даних
Надають вам наступні права, пов'язані з обробкою персональних даних:

 1. право відкликання згоди на обробку персональних даних, за винятком даних, опубліковане на постійних носіях (друкованих матеріалів для нарад);
 2. право на доступ до ваших персональних даних 
 3. право вимагання спростування ваших даних персональних, які являються не коректними та неповні персональні дані. 
 4. право вимагання усунення ваших  персональних даних  зокрема, у разі відкликання вами згоди на обробку, або коли немає іншої правової підстави  для обробки;
 5. право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних;
 6. право на заперечення обробки ваших персональних даних;
 7. право на передачу ваших персональних даних;
 8. право не підлягати виключно автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання;
 9. право на подання скарги до наглядового органу, який займається охороною персональних даних тобто Президента Управління захисту персональних даних.

7. Право на відкликання згоди
У той час, коли ваші дані обробляються на основі згоди, ви маєте право у будь-який час скасувати згоду на обробку даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі вашої згоди до її зняття. Ви можете відкликати свою згоду, надіславши заяву про зняття згоди на нашу поштову адресу або електронну адресу: rodo@siew.org.pl


Предложение информационное  RODO для участников конференции "ПОЛЬША: безопасная гавань, возможности для развития, легальная работа и пребывание для иностранцев"

1. Администратор личных данных
Администратором вашей личной информации является Общество Интеграция Европа-Восток. Вы можете связаться с администратором по адресу: ул. Сенкевича 65, 25-002 Кельце, или по электронной почте
rodo@siew.org.pl 

2. Инспектор охраны данных
По всем вопросам, касающихся обработки персональных данных и использования прав, связанных с обработкой данных, присылайте письма по адресу: Сенкевича, 65, 25-002 Кельце; по электронной почте: rodo@siew.org.pl 

3. Цели обработки и правовые основы для обработки
Правовая основа для обработки ваших персональных данных основана на ст. 6 часть 1 буква, e и f Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / WE (общий регламент по защите данных):
1) Вы даете добровольное согласие на обработку персональных данных, чтобы принять  участие в конференции “Polska: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w Polsce” которая состоится 22.05.2019 года, и организован в рамках проекта Свентокшиского Воевудского Правительства «Поддержка интеграции иностранцев в Свентокшиском воеводстве», софинансируется из Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции «Безопасная пристань»;
2) Вы даете согласие на использование, включая распространение изображения, в виде фотографии, сделанной во время конференции, в информационных целях (пункт 1 статьи 81 Закона об авторском праве и смежных правах от 4 апреля 1994 года);

4. Срок хранения персональных данных
Мы будем хранить ваши персональные данные до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие на их обработку, однако не дольше, чем до конца реализации проекта через Свентокшиское Правительство Воеводское, о котором говорится в пункте номер 3 . После этой даты ваши данные больше не будут обрабатываться, за исключением списка посещений, который будет прикреплен к проектной документации и хранится в течение периода, требуемого законодательством. 

5. Получатели данных
Ваши данные могут быть переданы организациям, обрабатывающим их, по запросу администратора, но мы сделаем это только в случае необходимости, а также государственным органам или организациям, имеющим право на получение этих данных на основе применимого законодательства, например, Свентокшиское Воеводское Правительство, о котором  говорится в пункте 3.

6. Права, связанные с обработкой персональных данных
У вас есть следующие права, связанные с обработкой ваших личных данных: 

 1. право отозвать согласие на обработку данных, за исключением данных, размещенных на надежных носителях (напечатанных в материалах конференции);
 2. право на доступ к вашим личным данным;
 3. право требовать исправления ваших личных данных, которые являются неверными, и дополняют неполные личные данные;
 4. право требовать удаления ваших персональных данных, в частности, если вы отозвали свое согласие на обработку, если нет других правовых оснований для обработки;
 5. право требовать ограничения обработки ваших персональных данных;
 6. право возражать против обработки ваших данных;
 7. право на передачу ваших личных данных;
 8. право не подвергаться исключительно автоматическому принятию решений, включая профилирование;
 9. право подать жалобу в надзорный орган, занимающийся защитой персональных данных, то есть президент Управления по защите персональных данных.

7. Право на отзыв согласия
В тот период, в который  ваши данные обрабатываются на основе согласия - вы имеете право отозвать согласие на обработку данных в любое время. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, которая была проведена на основании вашего согласия до ее отзыва. Вы можете отозвать свое согласие, отправив заявление об отзыве согласия на наш почтовый адрес или адрес электронной почты: rodo@siew.org.pl
 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji POLSKA: bezpieczna przystań