×
ul. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
15.05.2019
Wsparcie konsultanta kulturowego w województwie świętokrzyskim

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód realizuje zadanie pn. „Wsparcie konsultanta kulturowego” w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Celem projektu jest wsparcie dzieci cudzoziemskich w zakresie adaptacji do nowego środowiska szkolnego. Obecność dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach stawia przed nauczycielami i uczniami nowe wyzwania i rodzi wiele trudności, które często wynikają z niewiedzy oraz braku zrozumienia odmiennej kultury.

Zajęcia są realizowane w ramach spotkań adaptacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2018/19 i 2019/20. 

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz nauczyciele. Do zadań konsultanta kulturowego nalezy prowadzenie zajęć, mających na celu pokonywanie trudności i nieporozumień pojawiających się z powodu różnic językowych i kulturowo-społecznych. 
Zajęcia przyczynią się do wykształcenia u uczniów umiejętności psychospołecznych, niezbędnych w dialogu kulturowym i religijnym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

  1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
  3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
  4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
  5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Wsparcie konsultanta kulturowego w województwie świętokrzyskim
Wsparcie konsultanta kulturowego w województwie świętokrzyskim